PLPT

A+ A A-

MODULUSHCA (7 Program Ramowy)

MODULUSHCA – jest to projekt, który w swoich działaniach nawiązuje do nowatorskiej wizji realizacji procesów logistycznych o nazwie Fizyczny Internet (Physical Internet Manifesto patrz: http://www.physicalinternetinitiative.org/). Głównym jego zadaniem jest wypracowanie uniwersalnych ram współpracy w otwartym środowisku logistycznym, zakładającym całkowity i niezachwiany przepływ informacji oraz kooperację wykraczającą daleko poza standardowe schematy. Koncepcja Fizycznego Internetu bazuje na pełnym współdzieleniu łańcuchów dostaw, zasobów i infrastruktury.Propagowanie współdziałania w zakresie usług logistycznych podyktowane jest nieefektywnością i niestabilnością obecnej organizacji systemu logistycznego. Transport, z uwagi na niepełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej i  ograniczone informacje o dostępności zasobów w czasie rzeczywistym, generuje znaczne koszty zarówno ekonomiczne, społeczne jak i środowiskowe. Kolejnym ważnym aspektem wpływającym na niską operatywność, szczególnie w dystrybucji branży FMCG, jest brak modularności ładunków. Oddziałuje to negatywnie nie tylko na proces transportowy, ale także na działania związane z przeładunkiem i magazynowaniem.

Projekt MODULUSHCA podążając za nowymi trendami i wychodząc naprzeciw współczesnym problemom wpływa na wprowadzenie zmiany podejścia do współpracy w systemie logistycznym. Dzięki wspólnym działaniom świata nauki i biznesu, członkowie konsorcjum opracowują nowatorskie rozwiązania oparte zarówno na pracach badawczych, jak i praktycznych doświadczeniach przedsiębiorstw [Procter & Gamble, CHEP, ITENE, ILIM, EPFL, Jan De Rejik, Poste Italiane, ARMINES, Uni. Laval Canada, PTV, MEWERE, TU Graz, TU Berlin, Kirsen Global Security].

Działania podejmowane przez grupy robocze:

•    Stworzenie wspólnej wizji i mapy drogowej otwartego system logistycznego
•    Opracowanie prototypu modularnych jednostek ładunkowych (M-box) i modułów pozwalających na śledzenie towaru w czasie rzeczywistym
•    Sformułowanie ram przesyłu informacji i rozwiązań IT dla modularnych kontenerów w połączonym systemie logistycznym, zapewniającym spójność danych i zarządzanie nimi w sposób niezawodny zachowując równocześnie kwestie bezpieczeństwa i ochrony prywatności
•    Wypracowanie modelu operacyjnego i biznesowego dla koncepcji Fizycznego Internetu poprzez współpracę z przedsiębiorstwami branży FMCG
•    Przeprowadzenie pilotaży i walidacja zaproponowanych rozwiązań

Szczegóły dotyczące projektu: http://www.modulushca.eu/

logistycznych.

© ILiM | All rights reserved.