PLPT

A+ A A-

PRZEDSIĘBIORSTWA CHCĄ BYĆ KONKURENCYJNE NA RYNKU, ROZWIJAĆ SIĘ I PRZYNOSIĆ OCZEKIWANE ZYSKI. CORAZ CZĘŚCIEJ POSZUKUJĄ SPOSOBów NA ZWIĘKSZANIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ICH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI.

Logistyka jest jednym z kluczowych obszarów, w których menedżerowie wielu firm starają się wprowadzić zmiany. Wszystko po to, aby obniżyć koszty przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Na koszty logistyki ma wpływ wykorzystanie dostępnych zasobów Logistycznych (np. Śródków transportu, magazynów).

Badania prowadzone przez Komisję Europejską oraz Instytut Logistyki i Magazynowania wskazują, że w większości państw Unii Europejskiej wykorzystanie dostępnych zasobów logistycznych jest na niskim poziomie. Przykładowo, dla najczęściej wykorzystywanej gałęzi transportu, czyli przewozów drogowych, średnie wykorzystanie dostępnej ładowności pojazdów szacowane jest na poziomie 54%. Przekłada się to na wyższe koszty transportu, które ostatecznie wpływają na cenę jednostkową produktu na półce.

Równolegle do indywidualnych działań firm, jednostki naukowe z całej Polski realizują szereg projektów mających na celu stworzenie innowacyjnych rozwiązań usprawniających organizację procesów logistycznych. Niestety w większości przypadków działania biznesu i nauki nie są ze sobą skoordynowane.

Połączenie prac badawczych realizowanych przez świat nauki z potrzebami i działaniami firm zapewni wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań odpowiadających realnym potrzebom rynku. Dzięki wspólnej inicjatywie możliwe będzie obniżenie kosztów logistyki, zmniejszenie natężenia ruchu na drogach, zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie, podniesienie jakości realizowanych procesów. Wszystkie te działania przyczynią się do zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Jednak aby to osiągnąć konieczna jest integracja potrzeb firm, prac realizowanych przez naukę i biznes oraz stworzenie planu priorytetowych działań w ramach Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej.

© ILiM | All rights reserved.