PLPT

A+ A A-

LogiCon - SIMPLE and PRAGMATIC targeted solutions for data exchange in trade and logistics for SMEs

Bałtycki Terminal Kontenerowy realizuje wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania europejski projekt badawczy LogiCon, współfinansowany przez Komisję Europejską, który ma na celu podniesienie wydajności procesów logistycznych związanych z intermodalnym transportem kontenerów poprzez budowę platformy wymiany informacji pozwalającej na zarządzanie procesami logistycznymi.

BCT to specjalistyczny terminal kontenerowy o obecnej zdolności przeładunkowej wynoszącej 750 000 TEU rocznie, oferujący połączenia intermodalne. Obecnie obsługujący 7 par pociągów na dobę, współpracujący z 15 operatorami intermodalnymi i dostarczający koleją do 20 lokalizacji na lądzie. Platforma ma służyć komunikacji w transporcie intermodalnym. Dzięki dostępności wiarygodnej informacji w czasie rzeczywistym możliwe jest optymalne wykorzystanie dostępnej infrastruktury kolejowej, oraz infrastruktury terminala morskiego, zasobów ludzkich i sprzętu przy realizacji procesów logistycznych związanych z załadunkiem, wyładunkiem i transportem kontenerów.

MODULUSHCA (7 Program Ramowy)

MODULUSHCA – jest to projekt, który w swoich działaniach nawiązuje do nowatorskiej wizji realizacji procesów logistycznych o nazwie Fizyczny Internet (Physical Internet Manifesto patrz: http://www.physicalinternetinitiative.org/). Głównym jego zadaniem jest wypracowanie uniwersalnych ram współpracy w otwartym środowisku logistycznym, zakładającym całkowity i niezachwiany przepływ informacji oraz kooperację wykraczającą daleko poza standardowe schematy. Koncepcja Fizycznego Internetu bazuje na pełnym współdzieleniu łańcuchów dostaw, zasobów i infrastruktury.

Last Updated on Monday, 23 February 2015 09:18

Hits: 768

Read more: MODULUSHCA (7 Program Ramowy)

EMPIRIC - Poprawa integracji multimodalnych platform, usług transportu kolejowego oraz żeglugi śródlądowej w Europie Centralnej

Projekt EMPIRIC dotyczy problematyki wzrostu znaczenia korytarza transportowego łączącego Adriatyk (wybrzeże Słowenii oraz obszar wybrzeża włoskiego włączając Ravennę i region Emilia Romagna) z Morzem Bałtyckim. Wzrost ten wynika z dynamicznego rozwoju krajów Europy Centralnej i związanego z nim rosnącego popytu na transport. To rosnące zapotrzebowanie na transport jest w głównej mierze zaspokajane przez usługi transportu drogowego z uwagi na brak adekwatnej infrastruktury kolejowej oraz konkurencyjnych usług multimodalnych. Sytuacja ta powoduje powstawanie negatywnych skutków dotyczących zrównoważenia transportu oraz efektów środowiskowych. Porty położone nad Adriatykiem tracą na swojej pozycji konkurencyjnej. W związku z tą sytuacją coraz istotniejsze stały się prace związane z rozwojem infrastruktury oraz rozwojem bardziej efektywnych usług multimodalnych.

Last Updated on Wednesday, 19 November 2014 13:44

Hits: 695

ESSENCE - Proste eUsługi dla wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej (Easy eServices to Shape and Empower SME Networks in Central Europe)

Celem projektu ESSENCE jest zwiększenie dostępu przedsiębiorstw Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc w rozwijaniu i obsłudze sieci zaopatrzenia oraz optymalizacji transportu. Ponadto powinny przyczynić się do obniżenia kosztów oraz poprawy wydajności, zarówno wewnętrznej, jak i względem partnerów handlowych.

Projekt koncentruje się przede wszystkim na małych i średnich przedsiębiorstwach tworzących sieć współpracujących dostawców i podwykonawców w sektorze produkcyjnym. Obecnie większość małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowej działa w ramach własnych sieci będąc jednocześnie dostawcami lub podwykonawcami dużych klientów. Przedsiębiorstwa te stanowią trzon gospodarki Europy Środkowej. Ich atutami są zdolności do realizacji i eksportu wysokiej jakości produktów oraz wewnętrzna elastyczność w zakresie dostosowywania się do ciągle zmieniających się warunków rynkowych. Ich słabe punkty to ograniczone możliwości inwestycyjne oraz operacyjne trudności wynikające z ograniczonego dostępu do wiedzy i odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych.

COMCIS - Collaborative Information Services for Container Management

Przedmiotem projektu COMCIS (7PR) jest harmonizacja przebiegu procesów biznesowych oraz standardów wymiany informacji pozwalające na planowanie przewozów przy optymalnym wykorzystaniu jednej lub kilku gałęzi transportu. Projekt opiera się na koncepcji e-Freight polegającej na wymianie elektronicznych dokumentów, zrozumiałych przez różne systemy i aplikacje informatyczne, zapewniających szybszą, dokładniejszą i bardziej wiarygodną wymianę informacji w łańcuchu dostaw. Dzięki e-Freight możliwa jest współpraca przedsiębiorstw, współdzielenie w łańcuchu dostaw i wykorzystanie różnych rodzajów transportu. Celem projektu jest opracowanie rozwiązania zapewniającego interoperacyjność stosowanych systemów informatycznych oraz stworzenie szeregu usług w zakresie wymiany informacji, które będą mogły być wykorzystane na rynku.

Last Updated on Wednesday, 19 November 2014 13:41

Hits: 720

WINN - European Platform Driving KnoWledge to INNovations in Freight Logistics

W październiku 2012 roku przy wsparciu Komisji Europejskiej rozpoczął się projekt WINN. Celem projektu jest budowa Europejskiej Platformy Technologicznej umożliwiającej współpracę jednostek badawczych i przedsiębiorstw działających w obszarze transportu i logistyki oraz stworzenie ram i mechanizmów współpracy oraz pobudzenie dyskusji w zakresie zrównoważonego rozwoju, wzrostu wydajności i konkurencyjności intermodalnego transportu towarowego jako czynnika wpływającego na wzrost gospodarczy.

Działania platformy obejmą m.in. tematykę związaną z:

  • obniżeniem ilości transportowanych towarów (ton/km) poprzez optymalizację łańcuchów dostaw;
  • promocją rozwiązań intermodalnych, dostępnych korytarzy transportowych i stosowaniem transportu kolejowego, morskiego, wodnego;
  • zwiększeniem wskaźnika wykorzystywanej powierzchni ładunkowej;
  • zastosowaniem jednolitych łańcuchów logistycznych poprzez usprawnienie przepływu informacji (standardy komunikacyjne), zmniejszenie ilości wymaganych operacji;
  • zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych pozwalających na optymalne zarządzanie komodalnym transportem towarowym (koncepcje e-freight, iCargo).

ECOTALE - Analiza społecznych kosztów transportu na potrzeby decyzji inwestycyjnych oraz internalizacja zewnętrznych kosztów transportu

Cel ogólny projektu to wspólny rozwój lepszych i efektywniejszych rozwiązań wspomagających działania na rzecz zrównoważonego transportu i obniżenia zewnętrznych kosztów transportu poprzez ścisłą współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy europejskimi miastami, regionami i centrami badawczymi. Celem projektu jest integracja tradycyjnego podejścia bazującego na „ekonomicznej” (lub bazującej na rynku) internalizacji kosztów zewnętrznych poprzez wprowadzenie kryteriów i polityk dla szerszej internalizacji uwzględniającej kwestie planowania przestrzennego i środowiskowego.

Last Updated on Wednesday, 19 November 2014 13:42

Hits: 586

iCargo - Intelligent Cargo in Efficient and Sustainable Global Logistics Operations

iCargo jest czteroletnim projektem badawczym finansowanym przez Komisję Europejską w ramach  7 Programu Ramowego. Projekt realizowany jest przez 29 partnerów, z obszaru logistyki i ICT, w tym operatorów logistycznych,  stowarzyszeń branżowych, jednostek badawczych i administrację publiczną.

Celem projektu jest budowa architektury (systemu) pozwalającej na efektywną współpracę pomiędzy istniejącymi systemami przedsiębiorstw, aplikacjami i ładunkami w łańcuchu dostaw. Współpraca w ramach wspólnego systemu, usprawnia synchronizację i lepsze wykorzystanie powierzchni ładunkowej, obniżając koszty transportu i emisję CO2. Poprzez poprawę interoperacyjności pomiędzy systemami różnych przedsiębiorstw i koncentrację na ładunku w procesie logistycznym projekt ma na celu zwiększenie stosowania rozwiązań ICT i rozwój nowych usług logistycznych, które:

  • zsynchronizują ruch pojazdów i operacji logistycznych pomiędzy różnymi rodzajami transportu oraz jego uczestnikami w celu obniżenia emisji CO2,
  • dostosują się do zmieniających warunków poprzez dynamiczne metody planowania z udziałem inteligentnych ładunków, pojazdów i systemów infrastruktury, oraz
  • połączą usługi, zasoby i informacje od różnych uczestników łańcucha dostaw w otwarty ekosystem zarządzania transportem towarów.

Last Updated on Wednesday, 19 November 2014 13:49

Hits: 687

Amber Coast Logistics (ACL) - współpraca logistyczna regionów wokół Morza Bałtyckiego

Amber Coast Logistics ACL - jest wspólnym przedsięwzięciem regionów z Morza Bałtyckiego, który wspiera skoordynowany rozwój centrów logistycznych, a tym samym sprzyja połączeniu obszarów o niskiej dostępności w południowej i wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) z europejską siecią transportową oraz międzynarodowymi przepływami handlowymi. 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności wyżej wymienionych regionów oraz wsparcie procesów logistycznych zarówno lądowych jak i morskich w celu wzmocnienia powiązań gospodarczych między krajami wschodzącymi takimi jak Białoruś, Rosja i Ukraina z państwami członkowskimi UE w regionie Morza Bałtyckiego.

Last Updated on Wednesday, 19 November 2014 13:37

Hits: 695

POLITE (Interreg IVC)

Współczesna technika umożliwia bardzo szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się informacji. Często jednak informacja ta nie trafia wprost do zainteresowanych podmiotów lub trafia do nich ze zbyt dużym opóźnieniem. Odpowiednio skierowana informacja, często gromadzona w zamkniętych systemach informatycznych, wymaga odpowiedniego upublicznienia. Jednym z obszarów, w których występuje potrzeba informacji, a nie zawsze jest ona zaspokojona na czas, jest transport publiczny. Wiele wyborów podróżnych podejmowanych jest w środowisku szumu informacyjnego czy medialnego, bez precyzyjnych danych, dostępnych zazwyczaj na serwerach firm transportowych. Infomobilność, rozumiana jako ogólnodostępny system informacji dotyczący transportu publicznego, staje się potrzebą chwili. Pewne źródło aktualnych informacji może stać się antidotum na zatłoczenie dróg, zwiększając atrakcyjność transportu publicznego.

Projekt POLITE skierowany jest właśnie na infomobilność, a konkretnie problem zapewnienia podróżnym odpowiednich informacji i danych dotyczących usług, dostępnych w danym regionie na różnych szczeblach geograficznych, oferowanych przez transport publiczny. POLITE promuje działania publiczne mające na celu poprawę świadomości podróżnych w zakresie możliwości wyboru środków transportu oraz zwiększenia wykorzystania usług transportu publicznego.

Last Updated on Wednesday, 19 November 2014 13:51

Hits: 716

Read more: POLITE (Interreg IVC)

FLAVIA

Celem projektu jest stymulowanie komodalnego podejścia do organizowania procesów przewozowych poprzez podjęcie szeregu działań związanych z eliminowaniem zidentyfikowanych barier ograniczających wykorzystanie przewozów intermodalnych, transfer najlepszych praktyk związanych z organizacją procesów transportowych oraz stymulowaniu współpracy pomiędzy potencjalnymi uczestnikami procesów transportowych (dostawy usług transportowych, operatorzy terminali kontenerowych, władze publiczne, firmy korzystające z usług transportowych).

Last Updated on Wednesday, 19 November 2014 13:47

Hits: 681

ENCLOSE (ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-sized European Historic Towns)

Efektywność energetyczna usług logistyki miejskiej dla małych i średnich miast historycznych w Europie) jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia – Europa (Intelligent Energy Europe – IEE), który wspiera działania zmierzające do zwiększenia efektywnego wykorzystania energii.

Projekt ENCLOSE rozpoczął się w maju 2012r. i jego realizacja potrwa do listopada 2014r. Głównym celem projektu jest zwiększanie świadomości na temat wyzwań stojących przed efektywną energetycznie i zrównoważoną logistyką miejską w małych i średnich miastach historycznych w Europie (MSMH) oraz na temat konkretnych możliwości osiągnięcia znaczącej poprawy i korzyści poprzez wdrażanie i zastosowanie odpowiednich i efektywnych środków specjalnie dostosowanych do tego typu środowisk miejskich.

Last Updated on Wednesday, 19 November 2014 13:45

Hits: 692

© ILiM | All rights reserved.