PLPT

A+ A A-

Zgodność z Europejską Logistyczną Platformą Technologiczną ALICE

 

 

Strategia EUROPA 2020, podobnie jak poprzednia Strategia Lizbońska, zakłada budowę w UE dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. UE chce utrzymać lub zbudować pozycję światowego lidera w wielu sektorach gospodarczych.

Komisja Europejska zaproponowała spójny system identyfikacji, inicjowania strategii badawczej, decyzji i realizacji. Fundamentem dla tak przygotowanego systemu są Europejskie Platformy Technologiczne (ETP). ETP skupiają kluczowych graczy przemysłowych w danej branży z całej UE. Zwykle ETP Steering Committee jest tworzone przez kilkunastu reprezentantów kluczowych koncernów i firm danego sektora. ETP powołują grupy robocze, które definiują potrzeby badawcze sektora w postaci Strategicznych Agend Badawczych (SRA). ETP przygotowują również inne dokumenty określające wizje rozwoju danego sektora w zakresie technologii, takie jak Vision Papers, Deployment Agenda, Road Maps. Horyzont analiz sięga 2020 lub 2030 roku, w niektórych przypadkach nawet 2050 roku. Dokumenty te definiują scenariusze rozwoju poszczególnych sektorów życia społeczno-gospodarczego, określają potrzebne badania, prace rozwojowe i wdrożenia oraz działania legislacyjne, czy też komunikacji i akceptacji społecznej, konieczne dla osiągnięcia komercjalizacji technologii.

W ślad za inicjatywą Komisji Europejskiej w roku 2004 zaczęły powstawać Polskie Platformy Technologiczne. PPT to konsorcjum zrzeszające kluczowe polskie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, ośrodki decyzyjne, finansowe i społeczne, mające na celu sformułowanie wizji rozwoju wybranego sektora gospodarki, wyznaczenie strategii zmierzającej do jej realizacji oraz przygotowanie spójnego planu działania. Plan działania musi uwzględniać rozwój badań i podejmowanie strategicznych inicjatyw technologicznych służących wzrostowi innowacji oraz podniesieniu konkurencyjności sektora w gospodarce europejskiej. Celem PPT jest bliska współpraca z odpowiednimi ETP.

Celem strategicznym Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej jest wykorzystanie rodzimego potencjału intelektualnego i technologicznego branży logistycznej oraz optymalizacja wykorzystania środków krajowych i unijnych dla rozwoju krajowego systemu logistycznego w celu poprawy efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Dzięki połączeniu prac badawczych realizowanych przez świat nauki z potrzebami i działaniami firm planowany jest wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań odpowiadających realnym potrzebom sektora logistycznego.

Dodatkowo, mierzalnym celem realizacji programu sektorowego rozwoju logistyki i transportu w Polsce w horyzoncie 5 lat realizacji zadań agendy badawczej (w latach 2015–2020) jest poprawa jakości procesów i systemów logistycznych w obsłudze procesów gospodarczych Polski, a tym samym awansowanie pozycji polskiej logistyki w rankingu światowym z pozycji 31 do grona 20 najlepszych i najwyżej ocenianych krajowych systemów logistyki i transportu na świecie.

Inspiracją do powołania Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej, jak i uruchomienia programu sektorowego była Europejska Logistyczna Platforma Technologiczna ALICE (Alliance for Logistics Innovations through Collaboration in Europe). ALICE została powołana w 2013 roku przez Komisję Europejską, która przyjęła inicjatywę przemysłu i sektora badań dotyczącą logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw jako jedną z podstaw do osiągnięcia unijnych celów w obszarze konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcie to ma dostarczyć niezależnej wiedzy oraz zaangażowania społecznego dla realizacji wyzwań Programu Badań Komisji Europejskiej w zakresie logistyki – Horizon 2020.

Celem Alice jest umożliwienie współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw działających w obszarze transportu i logistyki oraz pobudzenie dyskusji w zakresie zrównoważonego rozwoju, wzrostu wydajności i konkurencyjności intermodalnego transportu towarowego jako czynnika wpływającego na wzrost gospodarczy. Polskę w ALICE reprezentuje Instytut Logistyki i Magazynowania, Uniwersytet Gdański oraz Bałtycki Terminal Kontenerowy Gdynia. Głównym działaniem ALICE jest stworzenie agendy badawczej dla rozwoju logistyki w Europie i zdefiniowanie tematów badawczych finansowanych ze środków programu Horizon 2020.

Wizja Alice opiera się na rozwoju innowacyjnych koncepcji współpracy w łańcuchach dostaw w oparciu o Fizyczny Internet, który zakłada pełną współpracę horyzontalną i wertykalną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Komitetu Sterującego Alice:


 


 

W 2014 roku w ramach pięciu Grup Roboczych Alice zdefiniowano Mapy Drogowe wyznaczające kierunki rozwoju logistyki i łańcuchów dostaw w następujących obszarach:
- Zrównoważony i Bezpieczny Łańcuch Dostaw (Sustainable, Safe and Secure Supply Chain research & innovation roadmap)
- Korytarze, Huby i Synchromodalność (Corridors, Hubs and Synchromodality Research & Innovation Roadmap)
- Systemy Informacyjne dla Logistyki  (Information Systems for Interconnected Logistics Research & Innovation Roadmap)
- Współpraca w Globalnej Sieci Dostaw (Global Supply Network Coordination and Collaboration Research & Innovation Roadmap)
- Logistyka Miejska (Urban Freight Research Roadmap)

 


Grupy Robocze Alice i ich Przewodniczący:

 


Ponadto zdefiniowała i zarekomendowała Komisji Europejskiej tematy badawcze do konkursów programu Horizon 2020 na lata 2016-17.

 


ALICE Recommendations to H2020 Work Programs 2016-2017, December 2014  
Sustainable, Safe and Secure Supply Chain research & innovation roadmap  
Corridors, Hubs and Synchromodality Research & Innovation Roadmap  
Information Systems for Interconnected Logistics Research & Innovation Roadmap  
Global Supply Network Coordination and Collaboration research & innovation roadmap  
Urban freight research roadmap  

 

 

© ILiM | All rights reserved.